सेवा
सुविधा
सुविधा
रंगभूषा कक्ष
सर्व स्थळांवर अविरत विध्युत पुरवठा
सर्व कलागारांमध्ये वातानुकुलीन यंत्रणा
गरजेनुसार पाणी पुरवठा
विभागीय भांडार
देखावा साहित्य,
टेबल्स ,खुर्च्या
विद्युत फेंन्स
लाकडी सामान (फर्निचर)
संगीत वाद्ये
पुतळे व मूर्ती
स्वयंपाक गृहातील सामान
फुलदाण्या, फुले तसेच कृत्रिम फुले
फिल्म प्रोसेसिंग
चित्रीकरणासाठी लागणारे साहित्य निर्मिती संस्थेच्या मागणी नुसार भाडेतत्वावर उपलब्ध
कंत्राटदारामार्फत तराफा व फळ्या उपलब्ध करून देण्याची सुविधा