श्री.अमित देशमुख

मा.मंत्री, सांस्कृतिक कार्य, महाराष्ट्र राज्य व
अध्यक्ष, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित
श्री. राजेंद्र पाटील-यड्रावकर

मा.राज्यमंत्री, सांस्कृतिक कार्य, महाराष्ट्र राज्य तथा उपाध्यक्ष,
महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्या.
श्री. सौरभ विजय, भा.प्र.से.

सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग, महाराष्ट्र राज्य तथा संचालक,
महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्या.
श्रीमती मनिषा वर्मा, भा.प्र.से.

व्यवस्थापकीय संचालक,
महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित
श्री. बिभिषण चवरे,

संचालक, सांस्कृतिक कार्य तथा संचालक,
महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्या.