Contact Us
महाराष्ट्र चित्रपट ,रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित
पत्ता
दादासाहेब फाळके चित्रनगरी,
गोरेगांव (पूर्व) ,मुंबई ४०० ०६५


दूरध्वनी
०२२ २८४०१५३३/२८४०३५३०/२८४९७५००

फेंक्स
०२२ २८४००७३४

ईमेल
studiobookingenquiry@filmcitymumbai.com